Informace o podmíněném vyhlášení, podmínkách a průběhu konkurzu k novému výběru veřejných produkcí vhodných k provozování na Karlově mostě od roku 2017

Informace o podmíněném vyhlášení, podmínkách a průběhu konkurzu k novému výběru veřejných produkcí vhodných k provozování na Karlově mostě od roku 2017

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek, ve spolupráci s MČ PRAHA 1 tímto

vyhlašuje KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2017,
v souladu se Zásadami povolování veřejných produkci na Karlově mostě.

Konkurzu se může ve stanoveném čase zúčastnit zájemce o veřejné vystupování na Karlově mostě s hudební, loutkohereckou či jinou divadelní produkcí vhodnou k veřejnému provozování na Karlově mostě, především pražský a pražským prostředím formovaný, který včas podá přihlášku, na k tomu účelu připraveném formuláři, jemuž tato činnost na Karlově mostě nebyla v posledních pěti letech pro porušení Prodejního řádu Karlova mostu zakázána a zaplatil účastnický poplatek. (!Vystoupení varietního charakteru jsou k provozování na Karlově mostě nevhodná!)

Konkurz se uskuteční za účasti notáře podle Zásad pro povolování veřejných produkcí na Karlově mostě živou přehrávkou před členy komise. Ukázky budou posouzeny nezávislou odbornou komisí, která dle svého osobního odborného názoru a cítění vyloučí ukázky k sledovanému účelu nevhodné a zbývající seřadí dle vhodnosti.

Podrobnosti o průběhu a výsledcích konkurzu jsou uvedeny v Přihlášce. Přihláška i Zásady povolování veřejných produkcí na Karlově mostě najdete na internetové adrese www.karluvmost.cz a v kanceláři SVKM, spolek v Praze 1, Vlašská 13 (tel. 257 531 088, úřední hodiny úterý 09-12hod, čtvrtek 13-16hod.)

KONKURZ se uskuteční dne 10. prosince 2016 od 10:00 hod.
v kulturním centru DOBEŠKA, Praha 4, Jasná I. 118 /6.

(K výběru budou postupně zváni řádně přihlášení, přítomní uchazeči, zaregistrovaní do 13:00hod.)

Na kladný výsledek konkurzního řízení není právní nárok.

V Praze, dne 13. září 2016
Za Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
Ing. Eva Koptová, Roman Kotrč, Ivan Hanzal, mluvčí

Pokyny pro účastníky výtvarného výběrového řízení

Pokyny pro účastníky výtvarného výběrového řízení

Vážení uchazeči,
dovolte, abychom Vám připomenuli několik zásad výběrového řízení, kterého se hodláte zúčastnit:

I. Způsob výběru výtvarných děl určených k vystavování a prodeji na Karlově mostě probíhá důsledně podle Jednacího řádu výtvarné komise k vystavování a prodeji na Karlově mostě (dále Jednací řád VVK), přílohy č.3 závazné Smlouvy Městské části Praha 1 se Sdružením výtvarníků Karlova mostu, spolkem, garantem pořádku při vystavování, prodeji a jiném zvláštním užívání lokality – galerie pod širým nebem – tržištěm Karlův most.

II. Do prostor, ve kterých výběrové řízení probíhá, mají přístup jen uchazeči, jejich zástupci a pracovníci výběrového řízení. Je zakázáno vstupovat se zbraní, nevhodně se chovat a vyvíjet aktivity neodpovídající Jednacímu řádu VVK, či pořizovat zvukové, obrazové či fotografické záběry. V případě porušení těchto zásad má pořadatel právo porušitele zásad výběrového řízení z předmětných prostor vykázat.

III. Ukázky prací, bez označení autora, řádně a včas přihlášených do výběrového řízení, předloží autor (nebo jeho zástupce vybavený k tomu účelu řádnou plnou mocí) pod číslem, které si k tomu účelu vybere u pořadatele. Portrétisté svoji činnost na místě komisi předvedou (je nutné si přinést vlastní výtvarné potřeby).

IV. Výběrové řízení probíhá pod dozorem notáře, který osvědčí celý průběh řízení a jeho soulad s Jednacím řádem VVK. Výběr provádí podle Jednacího řádu VVK nezávislá, odborná komise jmenovaná Kulturní komisí MČ Praha 1, Galerií hl. města Prahy a SVKM, spolek, a to podle osobního, nezávislého a nestranného názoru jednotlivých členů na vhodnost či nevhodnost ukázek tvorby bez označení autora (s výjimkou portrétistů, u kterých je hodnocena práce provedená na místě) k vystavování a prodeji na Karlově mostě. Výsledek je dán většinou kladných či záporných názorů. Na kladný výsledek výběrového řízené není právní nárok.

V. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informování do 14ti dnů písemně. Proti výsledku může uchazeč podat do jednoho měsíce od konání výběrového řízení žádost o opětovné posouzení.

V Praze, dne 11. září 2016
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek