Prodejní řád Karlova mostu

 I. Úvodní ustanovení

Tento Prodejní řád Karlova mostu závazně upravuje podmínky vystavování,prodeje a veřejných produkcí v lokalitě tržního místa Karlův most.

1/ Prodejní řád /dále jen PŘ/ je tvořen souhrnem práv a povinností výtvarníků, jejich smluvních prodejců a případně dalších osob užívajících lokalitu – tržní místo- nad rámec obvyklého užívání veřejně přístupné pěší komunikace jako místo prodejní.

2/ Povolení k vystavování, prodeji či k veřejným produkcím v lokalitě lze získat výhradně postupem, stanoveným příslušnou Smlouvou OÚ MČ Prahy 1 s „garantem“.

3/ Písemné převzetí závazku dodržování a respektování všech ustanovení tohoto PŘ je podmínkou získání povolení k vystavování, prodeji či jiné činnosti nad rámec běžného užívání veřejné komunikace lokality.

4/ Závažné či opakované porušení obecně závazných předpisů a ustanovení tohoto PŘ má za následek zrušení povolení k vystavování a prodeji či jiné činnosti v lokalitě bez nároku na vrácení případně zaplacených poplatků a vyloučení z účasti na příštím výběrovém řízení po dobu pěti let.

5/ Garantem organizace vystavování, prodeje a jiné činnosti v lokalitě – provozovatelem tohoto tržního místa – je Sdružení výtvarníků Karlova mostu, o.s. – dále jen garant.

 II. Podmínky vystavování a prodeje

1/ Vystavovat a prodávat na Karlově mostě je oprávněn pouze držitel „Povolení“ a „Průkazu k prodeji na Karlově mostě“ (dále jen průkazu) – výtvarník, nebo jeho smluvní prodejce(dále jen prodávající) za podmínek daných obecně platnými předpisy, tímto PŘ a Povolením.

2/ Povolení a průkaz vydává garant uchazeči vybranému výtvarnou výběrovou komisí po zaplacení úhrad za prodejní místo. Průkazem je prodávající povinen viditelně označit prodejní místo.

3/ Prodávající je oprávněn v lokalitě Karlova mostu vystavovat, vytvářet a prodávat pouze autorova vlastní, výtvarnou komisí k tomu vybraná díla na jednom prodejním zařízení, odpovídajícím úrovni stojanu vzorové konstrukce a provedení. Garant je oprávněn nařídit ukončení jiného prodeje i výměnu nevhodného prodejního zařízení. Prodávající je dále povinen dodržet zakoupenou plochu prodejního místa, která činí 1m2 nebo 2m2.

4/ Je zakázáno jakkoliv použít soch či stavebních prvků mostu, a to i k  upevnění prodejního zařízení či vystavené tvorby.

5/ Prodejní stojan ani jiné věci prodávajícího nesmějí být umisťovány v prostoru před sochou a ve vzdálenosti 1m do stran od podstavy sochy a nesmí zasahovat do hlavního pěšího koridoru. Vzdálenost mezi jednotlivými stojany musí být větší než 2m. Na sochy či stavební prvky nesmí být nic odkládáno či umisťováno. Veškeré věci prodávajícího musí být umístěny na ploše pronajatého prodejního místa.

6/ Povolení k prodeji neopravňuje držitele k vjezdu na most či k parkování v jeho okolí. Vjíždět do lokality s vozíky, či jinými i nemotorovými pomůckami k transportu lze jen výjimečně, za účelem složení či naložení prodejního zařízení a sortimentu. Tyto prostředky nesmí být ponechány v lokalitě a to ani např.pod prodejním zařízením v rámci výměry pronajatého prodejního místa – nejsou-li esteticky vyhovující konstrukční součástí prodejního zařízení.

7/ Vystavená díla musí být signována. U děl určených k prodeji je prodávající povinen viditelně označit cenu, použitou technikou a materiál. Neprodejná díla musí být jako taková označena. Zachovávání autorské etiky je samozřejmostí.

8/ Na žádost kupujícího je prodávající povinen vystavit doklad o prodeji, s označením prodaného díla, autora a prodejní ceny.

9/ Prodávající je povinen osobně vyřídit případnou stížnost či reklamaci kupujícího. Nedojde-li k okamžitému vyřešení, přizve k jednání pořadatelskou službu garanta a zajistí sepsání zápisu, který postoupí do tří dnů k vyřízení výkonnému výboru garanta.

10/ Prodávající je povinen po celou dobu prodeje či jiné související činnosti podléhající prodejnímu řádu udržovat čistotu prodejního místa i jeho okolí.Po skončení prodeje nesmí na prodejním místě zůstat žádný odpad ani stopy po prodejní či jiné činnosti prodávajícího.

11/ Po celou dobu své prodejní a s ní související činnosti na Karlově mostě je prodávající povinen věnovat pozornost ochraně lokality, bezpečnosti osob i jejich majetku. Proti rušení pořádku, čistoty či ohrožení osob a jejich majetku je povinen přiměřeně zakročit, pokud by tím neohrozil bezpečnost vlastní, bezpečnost svých blízkých, svého či jejich majetku. Za podmínek vymezených předchozím odstavcem je povinen spolupracovat s Městskou policií, s ostatními pořádkovými orgány a s pořadatelskou službou garanta.

12/ V případě okamžité potřeby bezpečnostních, havarijních či udržovacích prací či opatření ve veřejném zájmu je prodávající povinen řídit se pokyny oprávněných osob až po okamžité vyklizení prodejního místa v případě nezbytné potřeby. V takovém případě vzniká výtvarníkovi právo na vrácení alikvotní části zaplaceného poplatku.

13/ Prodávající je povinen na požádání oprávněných osob a orgánů prokázat oprávněnost své činnosti na Karlově mostě povolením na příslušnou dobu a výměru s fotodokumentací vybraného sortimentu, průkazem vydaným garantem, případně smlouvou o prodeji uzavřenou s vybraným výtvarníkem a osobními doklady.

14/ Prodávající je povinen uposlechnout pokynů oprávněných osob a orgánů, podrobit se kontrolní činnosti a respektovat jejich oprávněné pokyny, stejně jako pokyny garanta a pořadatelské služby. Podle rozhodnutí oprávněné osoby je prodávající povinen proti potvrzení zapůjčit k dalšímu řízení vzorky vystavované a prodávané tvorby.

15/ Prodávající je osobně zodpovědný za dodržování všeobecně závazných ustanovení, PŘ, i za své vhodné, slušné chování, včetně vhodného oblečení. Svým počínáním nesmí znemožňovat, omezovat ani rušit práva ostatních prodávajících či návštěvníků.

16/ Za případné prohřešky prodejce zodpovídá vedle viníka i výtvarník, pro kterého prodejce pracoval, který je odpovědný garantovi a nese proto důsledky.

 III. podmínky jiného zvláštního užívání komunikace

1/ Veřejně vystupovat v lokalitě je oprávněn pouze držitel povolení a průkazu za podmínek stanovených povolením a tímto prodejním řádem, který garantovi čestným prohlášením osvědčí, že má vyřízena práva s ochrannými autorskými organizacemi.

2/ Povolení a průkaz k produkci v lokalitě vydává garant uchazeči vybranému dle Zásad pro výběr veřejných produkcí na Karlově mostě do vyčerpání možností lokality, po zaplacení poplatků.

3/ Veřejně vystupovat lze v lokalitě pouze v prostoru nad vodou, na staroměstské polovině mostu. Maximálně se mohou na mostě zároveň konat čtyři hudební a jedna nehudební produkce.  Maximální doba trvání produkce je 2 hod. čistého času v tříhodinovém bloku poskytujícím též čas k přípravě, pauzám, ukončení a vystřídání vystupujících.

4/ Hudební produkce lze provozovat pouze pomocí akustických nástrojů. Reprodukovaný doprovod jakékoliv produkce je možný jen výjimečně. Musí být zcela tlumený, nenápadný, aby nerušil a neobtěžoval ostatní.

5/ Produkce musí mít patřičnou kulturní úroveň a musí být vhodná s ohledem na prostředí. Vystoupení varietního charakteru jsou nevhodná. Nesmí se příčit dobrým mravům ani být v rozporu s právním řádem a nesmí obtěžovat veřejnost. V opačném případě má garant (pořadatelská služba, výkonný výbor, či jiný kompetentní orgán či osoba) právo produkci ukončit, odebrat průkaz a předat věc k rozhodnutí výkonnému výboru garanta. Garant může – případně za odborné spolupráce Klubu pouličních umělců – povolení bez náhrady odejmout.

6/ Ostatní ustanovení tohoto PŘ (zejména zákaz odkládání čehokoliv či sedání na sochy a zábradlí mostu, povinnost všestranně přispívat k ochraně mostu, bezpečnosti, čistoty na něm, vztahy s kontrolními orgány apod.) platí pro provozovatele veřejných produkcí analogicky v plném rozsahu. Pokud je v ustanovení uveden prodávající či výtvarník, rozumí se tím i veřejně vystupující.

 IV. kontrola

1/ Kontrolu lokality provádějí kontrolní orgány k tomu oprávněné dle zvláštních předpisů (např. Česká obchodní inspekce, pověření pracovníci Obvodního úřadu v Praze 1, policie) pořadatelská služba KM a výkonný výbor garanta.

2/ Při kontrole se prodávající musí prokázat občanským průkazem, povolením a průkazem vydaným garantem a prodejce též podepsanou smlouvou s vybraným výtvarníkem.

3/ Prodávající je povinen uposlechnout oprávněných pokynů kontrolujícího.

4/ Při průkazném poklesu úrovně tvorby proti fotodokumentací doložené úrovni k posouzení předložených ukázek má kontrolující právo odebrat proti potvrzení ukázky a garant právo prodejní povolení pozastavit, případně odejmout bez nároku na vrácení zaplacených poplatků.

 V. závěrečná ustanovení

1/ Pořadatelská služba garanta je povinna a oprávněna po celou garantem stanovenou dobu účinně na mostě vykonávat pořádkovou službu zejména provádět průběžně namátkovou kontrolu, být nápomocna kontrolním orgánům a ostatním oprávněným osobám či orgánům, provádějícím kontrolu, i návštěvníkům lokality. Je oprávněna udělovat pokyny, napomenutí, v případě nezbytnosti zadržet průkaz a povolení vystavené garantem, i vzorky tvorby a podávat návrhy na udělení výtky či odejmutí průkazu výkonnému výboru garanta.

2/ Garant je oprávněn za podmínek písemně převzatých výtvarníkem či osobou provozující veřejné produkce bez náhrady odejmout povolení. Je rovněž oprávněn předepsat viníkovi k úhradě případné finanční postihy, garantovi průkazně kvůli němu uložené.

3/ Prodejní doba se stanovuje od 8,00hod. do 22,00hod., s možností její úpravy garantem v případě mimořádných okolností /nepřízeň počasí, mimořádné akce apod./ Držitelům povolení bude změna včas oznámena prostřednictvím pořadatelské služby garanta.

4/ Tento Prodejní řád Karlova mostu je vydáván Sdružením výtvarníků Karlova mostu, o.s. ve funkci garanta, v součinnosti s MČ Praha 1 jako Příloha č.2vzájemné Smlouvy o zajištění organizace a pořádku při při vystavování, prodeji a jiném mimořádném užívání veřejné komunikace v lokalitě Karlova mostu tržního místa, náhradou za PŘ ve znění, platném od 31.10.1998, s účinností od 2000(1).

5/ Změny a doplňky jsou platné jen v písemné, číslované formě, po předchozím projednání s MČ Praha 1.

6/ Prodejní řád Karlova mostu (tržního místa) byl odsouhlasen Městskou částí Praha 1, v úplném znění dole uvedeného dne.