Jednací řád výtvarné komise k výběru sortimentu k vystavování a prodeji na Karlově mostě

Úkolem výtvarné výběrové komise /dále jen komise/ je provedení nestranného, odborného výběru vlastní původní tvorby především pražských a pražským prostředím formovaných výtvarníků, z estetického hlediska vhodné k vystavování a prodeji na Karlově mostě, z včas řádně přihlášených uchazečů o tento prodej, splňujících vyhlášené podmínky.

Výsledek výběrového řízení je dán součtem kladných a záporných individuálních názorů členů komise na vhodnost či nevhodnost vystavování a prodeje autorské tvorby na Karlově mostě, dle komisi anonymně předložených ukázek. Na kladný výsledek výběrového řízení není tedy právní nárok.

Výběrové řízení je dvoukolové.

I. složení komise

1/Komise je podle potřeb, dle zdůvodněného uvážení Sdružení zpravidla sedmičlenná – nejméně však tříčlenná – odborná, anonymní, tvořená odborníky z oblasti estetiky a výtvarného umění.

2/Členy komise jmenují neveřejně :

1-2 členy OÚ Městská část Praha 1,

1 člena galerie hl.m.Prahy,

1-4 členy Sdružení.

3/Členem komise může být jmenován pouze výtvarník či odborník z oblasti estetiky, který se o prodej na Karlově mostě sám nezajímá, ani není v příbuzenském či jiném osobním poměru k některému uchazeči o tento prodej.

4/Jmenující v důvěrném jednání vytipuje vhodnou osobu a projedná s ní závazek k účasti v komisi. Při kladném výsledku zaváže člena komise slibem mlčenlivosti a nestrannosti při činnosti v komisi.

5/Člen komise má nárok na náhradu za čas, zameškaný účastí v komisi. Náhradu vyplácí Sdružení.

 

 II. výběrové řízení

A) – příprava

1/Termín a místo konání výběrového řízení stanoví výkonný výbor Sdružení.

2/Určený termín, podmínky a místo konání budou veřejnosti oznámeny vyvěšením na úřední desce informačního střediska OÚ MČ Prahy 1 v přízemí úřadu v Praze 1, Vodičkova č.18, v informačním centru OÚ MČ P1, Malostranské nám.č.22 a v kanceláři Sdružení, nejpozději tři týdny předem.

3/Spolu s termínem bude zájemcům sdělen i způsob a lhůta k podání přihlášky do výběrového řízení.

4/Z výběrového řízení je vyloučen uchazeč, který nesplňuje stanovené podmínky. Vyloučen je zejména ten, kdo nepodá včas a řádně vyplněnou přihlášku a ten, kdo v uplynulých pěti letech porušil Prodejní řád, nebo v souvislosti s činností na Karlově mostě obecně závazné právní předpisy a morální zásady, za což mu nebylo povolení uděleno, nebo bylo odňato.

5/Zájemce o účast ve výběrovém řízení zaplatí na účet Sdružení stanovený účastnický poplatek.

6/Přihlášku do výběrového řízení budou zájemci podávat písemně, na předtištěném formuláři, který k tomu účelu dodá Sdružení do informačních středisek OÚ MČ Prahy1.

7/Písemnou přihlášku, vyplněnou ve všech rubrikách, podá zájemce osobně s kopií dokladu o zaplacení manipulačního poplatku proti potvrzení v kanceláři Sdružení v určených úředních hodinách, nebo poštou na adresu Sdružení na formuláři přihlášky, do uvedeného termínu.

Řádně a včas podané přihlášky budou Sdružením zpracovány do abecedního seznamu uchazečů.

Nevyhovující přihlášky – podané po stanoveném, řádně nevyplněné nebo nesplňující zadané podmínky – nebudou brány v úvahu, na což budou zájemci ve formuláři upozorněni.

B) – průběh řízení

1/Průběh výběrového řízení zajistí Sdružení.

Řízení se zúčastní jmenovaná výběrová komise, notář, potřebný počet členů výkonného výboru Sdružení a pořadatelské služby, fotograf a řádně přihlášení předkladatelé /to je uchazeči,nebo jimi písemnou plnou mocí pověřené osoby/.

O účasti dalších osob rozhodne na jejich žádost na místě komise.

2/Výběrové řízení probíhá dle druhu předkládané tvorby. /obrázky všech technik, šperk, drobná plastika, …/

3/Na řádný průběh výběrového řízení dohlíží notář, který o celém průběhu řízení a jeho výsledcích pořídí zápis.

4/Účastníci výběrového řízení (mimo předkladatelů) se sejdou v místě konání řízení zpravidla nejméně půl hodiny před jeho určeným začátkem.

5/Po vzájemném seznámení komise zvolí ze svých členů předsedu.  Členové komise se seznámí se svými povinnostmi a převezmou připravené formuláře k provedení vlastního výběru předložených vzorků. Souhrnné protokoly a výsledný zápis vyhotoví řízení přítomný notář.

6/Komise rozhoduje prostým hlasováním /neurčí-li si v konkrétním případě jinak/. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy, který hlasuje poslední, rozhodující.

7/Členové komise hlasováním rozhodnou o případném zveřejnění jmenného seznamu členů komise při oznámení výsledků druhého kola výběrového řízení.

8/Předkladatelé budou postupně v určenou hodinu podle předkládané tvorby zapsáni do seznamu uchazečů pod vytaženým číslem.

V případě různého sortimentu předkládaného vzorku (obrázky zcela různých technik, drobná plastika, šperk apod.) vytáhne si uchazeč číslo aktuálně pro jednotlivé druhy předkládané tvorby.

9/Předkladatel vyplní hůlkovým písmem identifikační kartičku /kartičky/ předkládaného vzorku, ve které uvede použitou techniku a materiál.

10/Předkládané vzorky budou předkladatelem přeneseny a instalovány do připravené místnosti, označeny identifikační kartičkou.

11/Po zaplnění míst k vystavení vzorků opustí předkladatelé místnost. Do místnosti vstoupí najednou všichni členové komise k provedení vlastního výběru.

12/Vlastní výběr provedou všichni členové komise samostatně, za účasti notáře, podle svého svobodného názoru. Jediným kritériem je názor člena komise na vhodnost či nevhodnost předloženého vzorku k vystavování a prodeji na Karlově mostě z hlediska výtvarné a estetické úrovně. Požadovaná úroveň musí odpovídat výjimečnosti prodejního místa. V případě pochybností o autorství předkládaného vzorku může komise odhlasovat jeho notářskou identifikaci.

Na kladný výrok komise není právní nárok.

Provedený výběr zdokumentuje na místě každý člen komise ve svém samostatném protokole zapsáním čísla posuzovaného vzorku a uvedením stanoviska výrazem „ano“ nebo „ne“ u příslušného čísla.

Po posouzení všech předložených vzorků všemi členy komise odevzdají členové komise své vyplněné, podepsané protokoly notáři, který po vyřešení případných nejasností vyplní souhrnný protokol.

V souhrnném protokole notář u příslušného čísla vzorku poznamená počet získaných „ano“ a „ne“ a do kolonky „výsledek“ zapíše „ano“ v případě, že hodnocený vzorek získá garantem stanovený počet „ano“. V opačném případě poznamená do kolonky „výsledek „ne“ a číslici kolika. Limitující počet může být Sdružením upraven do sedmi dnů po výběrovém řízení.

Takto vypracovaný souhrnný protokol je přílohou notářského zápisu.

13/Předkládané vzorky budou zdokumentovány fotografem, případně též videokamerou.

14/V případě možné spornosti či zaměnitelnosti techniky či autorství může Sdružení rozhodnout (po následné dohodě s autorem) o uložení charakteristických vzorků u Sdružení po dobu trvání povolení, za účelem případné konfrontace.

15/Ihned po zhodnocení a zdokumentování budou vzorky (s výjimkou uložených) způsobem, odpovídajícím převzetí, vráceny uchazečům.

16/Postup dle čl.II.B) 7-15 bude opakován do zhodnocení všech včas přihlášených a předložených vzorků.

17/Po posouzení veškerých včas řádně předložených vzorků zpracuje notář ze souhrnných protokolů výsledek výběrového řízení, který podepíše předseda komise a notář a který bude rovněž zapsán v notářském zápise.

18/Notářský zápis s přílohami (s originály protokolů o hlasování) bude Sdružením archivován po dobu pěti let. Jeden stejnopis obdrží MČ.

C) výsledky

1/Výsledky prvního kola výběrového řízení sdělí garant uchazečům do 14ti dnů od data konání výběrového řízení písemně.

2/Proti výsledku 1.kola výběrového řízení může uchazeč podat do jednoho měsíce od konání prvního kola odůvodněnou žádost o opětovné posouzení.

 

  III. druhé kolo výběrového řízení

1/Druhého kola výběrového řízení, jehož termín bude oznámen jako termín prvního kola, mají právo se zúčastnit uchazeči, kteří řádně a včas podali přihlášku do prvního kola výběrového řízení, ze závažných důvodů se nemohli zúčastnit, kterým ve včasném podání přihlášky zabránila vyšší moc, (závažnost důvodů a vyšší moc posoudí komise na místě), nebo kteří se prvního kola zúčastnili neúspěšně, včas podali žádost o opětovné posouzení a kteří zaplatí účastnický poplatek, stanovený pro druhé kolo.

2/Druhé kolo výběrového řízení bude připraveno a proběhne dle ustanovení pro první kolo analogicky.

3/Výsledky druhého kola výběrového řízení jsou konečné a nelze se proti nim odvolat či užít jiného opravného prostředku.

IV. výjimečné řízení výběrové komise

1/V případě mimořádné potřeby může Sdružení k rozhodnutí sporných otázek, souvisejících s předmětným výběrovým řízením (např.shoda vystavované tvorby s tvorbou vybranou, otázky autorství apod.) svolat mimořádné řízení výběrové komise.

2/Mimořádného řízení se zúčastní podle potřeby zpravidla tři členové z poslední výběrové komise (zejména odborníci z příslušného oboru), navrhovatel a podle potřeby též dotčený uchazeč. K jednoduchým případům může postačit stanovisko předsedy komise.

3/Výsledky mimořádného řízení budou dotčeným sděleny na místě, nebo do 14ti dnů písemně.

V. závěrečná ustanovení

1/V souladu s Prodejním řádem Karlova mostu může tam vystavovat a prodávat pouze výtvarník (případně prostřednictvím svého smluvního prodejce) svoji vlastní původní tvorbu, která k tomu byla vybrána výtvarnou výběrovou komisí dle tohoto jednacího řádu.

Výjimky může povolit pouze OÚ MČ Praha 1 za podmínek daných platnou Smlouvou se SVKM.

2/Tento Jednací řád výtvarné komise k výběru sortimentu k vystavování a prodeji na Karlově mostě vydává po projednání s OÚ MČ Prahy 1 Sdružení výtvarníků Karlova mostu, občanské sdružení, na základě Smlouvy o zajištění organizace a pořádku při vystavování, prodeji a jiném mimořádném užívání Karlova mostu, uzavřené mezi OÚ MČ Prahy 1 a Sdružením výtvarníků Karlova mostu, jako její přílohu č.3.

Jednací řád může být měněn či doplňován pouze písemnými, číslovanými dodatky, odsouhlasenými s OŮ MČ Praha 1.

3/Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu.