Zásady povolování veřejných produkcí na Karlově mostě

I.

V souladu s Prodejním řádem Karlova mostu (dále PŘ) může na Karlově mostě vystupovat pouze umělec, který k tomu získá oprávnění, na základě průkazu vystaveného Sdružením (dále jen Průkaz) a povolení vydaného Sdružením pro určitou dobu a místo na základě Průkazu (dále jen Povolení), dle těchto Zásad (dále jen ZPVP).

II.

Průkaz a Povolení k veřejným produkcím na Karlově mostě vydává Sdružení podle Smlouvy o zajištění organizace a pořádku při vystavování, prodeji a jiném mimořádném užívání veřejné komunikace v lokalitě Karlova mostu (dále jen Smlouva). Sdružení Průkaz vystaví na základě zjištění souladu produkce se Smlouvou . PŘ a souvisejícími předpisy, s platností do doby konání Konkurzu k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě (dále jen Konkurz), nejvýše na dobu tří let. Do vyčerpání kapacitních možností lokality, daných Smlouvou a PŘ, vydá pak držiteli Průkazu po zaplacení stanovených poplatků Povolení k veřejné produkci ve stanoveném čase a prostoru.

III.

V případě, že počet zájemců o veřejné produkce přesáhne kapacitní možnosti lokality, vyhlásí Sdružení Konkurz:

1) Termín a místo konání Konkurzu stanoví Sdružení. Sdružení současně po projednání s MČ stanoví maximální počet uchazečů, kterým může být na základě tohoto Konkurzu vydán Průkaz.

2) Určený termín, podmínky a místo konání budou veřejnosti oznámeny vyvěšením na úřední desce informačního střediska ObÚ MČ Praha 1 v přízemí úřadu v Praze 1, Vodičkova č. 18, v informačním centru ObÚ MČ Praha 1, Malostranské nám. č. 22 a v kanceláři Sdružení, nejpozději tři týdny předem.

3) Spolu s termínem bude zájemcům sdělen i způsob a lhůta k podání přihlášky do konkurzu.

4) Z konkurzu je vyloučen uchazeč, který nesplní stanovené podmínky. Vyloučen je zejména ten, kdo nepodá včas a řádně vyplněnou přihlášku a ten, komu byl v uplynulých pěti letech zrušen Průkaz pro opakované nebo závažné porušení PŘ či jiných obecně závazných právních předpisů a morálních zásad v souvislosti s činností na Karlově mostě.

5) Zájemce o účast v Konkurzu zaplatí na účet Sdružení stanovený účastnický poplatek. Výši poplatku stanoví Sdružení po projednání s MČ.

6) Průběh Konkurzu řídí Sdružení.

7) Konkurz provede tříčlenná výběrová komise, sestavená MČ a Sdružením zejména z odborníků z oblasti umění a estetiky(dále jen Komise). Jména členů Komise nemohou být zveřejněna před konáním Konkurzu. Člen komise má nárok na odměnu za čas, věnovaný Konkurzu, a na náhradu případných nákladů. Náhradu vyplácí Sdružení z prostředků, získaných činností podle Smlouvy. Člen komise může být jmenován členem i opakovaně, a to bez dalšího omezení.

8) Konkurzu se zúčastní Komise, notář, potřebný počet členů Sdružení a pořadatelské služby a řádně přihlášení uchazeči splňující podmínky čl. III. odst. 4) ZPVP. O účasti dalších osob rozhodne na jejich žádost na místě Komise.

9) Konkurz probíhá veřejně a bude zdokumentován videokamerou.

10) Úkolem Komise je provedení nestranného, odborného výběru veřejných produkcí, vhodných k provozování na Karlově mostě, z řádně přihlášených, nevyloučených uchazečů.

11) Výsledek konkurzu je dán součtem kladných a záporných individuálních názorů členů komise na větší či menší vhodnost, případně nevhodnost produkce na Karlově mostě. Komise nejprve hlasováním vyloučí produkce, které považuje za zcela nevhodné. U zbylých uchazečů bude sestaveno celkové pořadí vhodnosti dle návrhu pořadí vhodnosti od jednotlivých členů Komise. Rozhodnutí Komise o výsledku Konkurzu je konečné s tím, že na kladný výsledek Konkurzu není právní nárok. Průkaz bude sdružením vystaven uchazečům, kteří se umístili na v počtu stanoveném podle ust. Čl. III. odst. 1).

12) O průběhu Konkurzu a jeho výsledku sepíše zápis přítomný notář.

13) Výsledek Konkurzu sdělí sdružení uchazečům do čtrnácti dnů od jeho konání.

14) Průkaz vystavený na základě Konkurzu má platnost na dobu nejvýše tří let a po dvou prvních dvou let jeho platnosti se na něj nevztahuje ust. Čl. II o omezení platnosti Průkazu do doby konání případného dalšího Konkurzu.

IV.

1) V případě potřeby, shledané Sdružením, může být Komise svolána mimořádně, k posouzení jednorázové sporné otázky (k posouzení např. úrovně produkce před Komisí a na Karlově mostě, odvolání proti rozhodnutí Sdružení o odmítnutí produkce z důvodů vyplývajících ze Smlouvy a PŘ apod.)

2) Postup řízení mimořádné Komise odpovídá potřebám. Produkce je zpravidla zhlédnuta a zdokumentována na místě, a to bez předchozího ohlášení. Vystupující je pak pozván k následnému jednání Komise.

3) Zápis o průběhu mimořádné komise zajistí Sdružení. Výsledek sdělí případně nepřítomným účastníkům do čtrnácti dnů písemně.

V.

1) Tyto ZPVP vydává Sdružení po projednání s MČ, na základě Smlouvy jako její přílohu č. 4. ZPVP mohou být měněny či doplňovány pouze písemnými, číslovanými dodatky, odsouhlasenými s MČ.

2) Výjimky z těchto ZPVP může povolit pouze MČ za podmínek daných Smlouvou.

3) Zásady nabývají platnosti dnem podpisu, s účinností, odpovídající účinnosti Smlouvy, to je od 1. 1. 2001.