Spolek

STANOVY SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ KARLOVA MOSTU, spolku

Výtvarníci působící na Karlově mostě a původně též na Starých zámeckých schodech, založili v roce 1990 občanské sdružení „Sdružení výtvarníků a výtvarných řemeslníků Karlova mostu a Starých zámeckých schodů“, dnem 9.11.1990 pod č.VSP/1-3112/90-R registrované Ministerstvem vnitra České republiky, činné dle stanov z 25.10.1990, které byly, včetně změny názvu na „Sdružení výtvarníků Karlova mostu, o.s.“, postupně aktualizovány. Účinností zákona č. 89/2012Sb. –nového občanského zákoníku – došlo dnem 1. 1. 2014 ze zákona ke změně právní formy z občanského sdružení na s p o l e k. Protože členové SVKM hodlají v dosavadní práci pokračovat, nutno stanovy přizpůsobit úpravě nového občanského zákoníku, což stávající členové učinili na první členské schůzi dne 1.10. 2015 přijetím následujícího úplného znění stanov :

STANOVY
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolku

článek I
Základní ustanovení
1. Název spolku: Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
zkrácený název: SVKM, spolek

2. IČ: 492 79 131

3. Sídlo spolku: Sídlo spolku je v Hlavním městě Praze, o změně adresy sídla v rámci obce rozhoduje statutární orgán spolku.
aktuální adresa sídla: Praha 1, Malá Strana, Hroznová 493/5,
PSČ 118 00

4. Charakteristika spolku:
SVKM, spolek, je právnickou osobou tvořenou dobrovolným a otevřeným společenstvím nejméně tří členů vedených společným zájmem svojí činností naplňovat hlavní, nepodnikatelské zájmy spolku, charakterizované hlavním zaměřením na cíle spolku.
Pobočný spolek se nezřizuje.

5. Účel a hlavní zaměření spolku:
– zachování tradičního soustředění výtvarníků na Karlově mostě k vytváření typické atmosféry a motivů z těchto míst,
– vystavování a prodej vhodného sortimentu uměleckých děl vlastní, původní tvorby estetické úrovně, především na Karlově mostě,
– ochrana výzdoby a celého Karlova mostu před poškozováním vandaly i povětrnostními vlivy, včetně finanční účasti na odborném zabezpečení a opravách výzdoby Karlova mostu,
– zprostředkování kontaktu s členy obdobných společenství a třetími osobami aktivními v oblasti Karlova mostu,
– zajišťování zprostředkování vystavování, prodeje a prodej k tomu účelu převzaté tvorby členů spolku, zejména v galeriích, včetně vystavování a prodeje v galerii, k tomu účelu SVKM, spolkem provozované,
– ochrana práv a oprávněných zájmů členů, souvisejících s činností spolku,
– zastupování členů spolku ve věcech s činností spolku souvisejících navenek,
– provozování tržiště Karlův most za účelem podpory a prosazování výše uvedených hlavních cílů spolku.

6. Doba trvání:
SVKM, spolek, je zřízen na dobu neurčitou.

článek II.
Členství
1. Podmínky a zásady členství:
Členem SVKM, spolku může být každá fyzická osoba starší 18ti let, či právnická osoba, která se chce na plnění cílů spolku podílet jako výtvarník či osoba mající na aktivním uspokojování a ochraně hlavní činnosti a na cílech SVKM, spolku, zájem. Členství se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
Členství je jednotné a tedy rovné.
Přijetím členství se člen vůči SVKM, spolku zavazuje zachovávat vnitřní pravidla SVKM, spolku, jakož i respektovat a naplňovat usnesení členských schůzí, platit členské příspěvky ve výši a v čase určeném členskou chůzí a chovat se čestně a kolegiálně.
Člen spolku neručí za případné dluhy SVKM, spolku.

2. Vznik členství
Členy SVKM, spolku jsou od 1. 1. 2014 členové SVKM, o. s. k 31. 12. 2013.
Dále se za člena spolku může přihlásit každá osoba uvedená výše v čl. II. 1. Podáním zdůvodněné přihlášky projevuje vůli být od okamžiku, kdy se stane členem SVKM, spolku, vázána stanovami SVKM, spolku a usneseními jeho členských schůzí, jakož i souhlas s evi-dencí svých osobních údajů a s jejich nakládáním v souladu s platnou právní úpravou v míře nezbytné pro potřeby fungování spolku.
O přijetí za člena SVKM, spolku, rozhoduje členská schůze většinou hlasů přítomných podle přijatých zásad (posouzení zdůvodnění zájmu o členství, předvedených ukázek tvorby či deklarovaných aktivit, s cíli spolku souvisejících).

3. Zánik členství
Členství v SVKM, spolku zaniká:
– vystoupením člena -dnem doručení písemného sdělení kterémukoliv mluvčímu či členské schůzi, vzatým na vědomí nejbližší členskou schůzí,
– vyloučením člena členskou schůzí na písemný návrh podaný kterýmkoliv členem pro nezákonné jednání, pro závažné porušování stanov vč. neplacením členského příspěvku, pro neplnění podmínek činnosti na Karlově mostě či hrubě nekulturní chování poškozující zájmy spol ku a jeho členů (pokud ani po výzvě spolku v méně závažných případech v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu); k návrhu se může dotčený vyjádřit do 15ti dnů od doručení, proti rozhod nutí může vylučovaný do 15ti dnů od doručení podat zdůvodněný návrh na zrušení rozhodnutí – dnem rozhodnutí členské schůze většinou hlasů přítomných, nebude-li rozhodnutím mluvčích k návrhu vylučovaného, podanému mluvčím, zrušeno,
– právní skutečností (zánikem spolku, úmrtím fyzické osoby či zánikem právnické osoby) – k rozhodnému dni.

4. Seznam členů
1. Mluvčí vedou s výslovným souhlasem členů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů seznam členů s údaji o jejich osobě, zahrnující pořadové číslo ve spolku, jméno a příjmení, datum narození, adresu – případně doručovací či e-mailovou adresu a telefon.
2. V seznamu členů jsou v abecedním pořadí zapsáni členové SVKM, spolku k 1.1.2014, kteří při první členské schůzi SVKM, spolku, hlasováním proti přijetí návrhu stanov, zaznamenaným v listině přítomných, od účasti v SVKM, spolku, neodstoupili.
3. Mluvčí dále na základě usnesení členské schůze provedou zápis nového člena spolku či výmaz člena spolku k rozhodnému dni. Na žádost člena či bývalého člena SVKM, spolku, či jeho pozůstalých, vystaví mluvčí potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahujícím tam evidované údaje o příslušné osobě, případně potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
4. Seznam členů je uložen v sídle spolku. Zveřejněn může být pouze s písemným souhlasem všech členů, v seznamu zapsaných.

článek III.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou členská schůze a mluvčí .
A. Členská schůze:
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
Účast na členské schůzi je právem a čestnou povinností člena SVKM, spolku. Člen se může dát při jednání členské schůze zastoupit jiným členem SVKM, spolku, na základě písemné plné moci.
2. Členská schůze se koná podle potřeby, nejméně jednou do roka.
Jednání členské schůze svolává mluvčí písemným (na e-mailovou adresu, a není-li známa poštou) či ústním (proti potvrzení) ohlášením termínu konání nejméně 15 dnů předem, a to v řádném termínu, nebo mimořádně, považuje-li to za potřebné většina mluvčích, případně nejméně 1/3 členů spolku (=svolatelé).
3 Členská schůze je usnášeníschopná při účasti většiny členů. Nesejde-li se potřebný počet členů, vyhlásí mluvčí či svolatel termín náhradní členské schůze ve lhůtě do 20ti dnů. Náhradní členská schůze rozhoduje bez nutné přítomnosti většiny členů většinou hlasů přítomných.
Členská schůze rozhoduje o záležitostech zařazených na pořad zasedání při jeho ohlášení, případně, nejedná-li se o zásadní otázky uvedené dále, o aktuálních záležitostech k rozhodnutí přijatých po zahájení schůze či v jejím průběhu.
Každý člen má jeden hlas.
Členská schůze rozhoduje a usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení, vyjádřenou aklamačně, neusnese-li se v mimořádných případech jinak.
Členská schůze jedná a rozhoduje o všech věcech spolku dle programu, připraveného mluvčími či svolateli a o námětech členů – zejména o zásadních otázkách:
– určuje hlavní zaměření spolku,
– projednává zprávu o činnosti spolku,
– přijímá členy, rozhoduje o vyloučení člena,
– volí mluvčí a případně je odvolává,
– určuje výši členského příspěvku,
– rozhoduje o zásadách použití prostředků spolku, projednává a schvaluje rozpočet a jeho čerpání,
– rozhoduje o změně stanov či přeměně spolku (fúzi, případné účasti ve svazu i o zrušení),
– vydává pro členy závazná usnesení,
– může jmenovat a odvolávat prokuristu, případně jiné orgány či funkce spolku.
Ze zasedání členské schůze, řízené schůzí zvoleným předsedou, pořídí zvolený zapisova-tel zápis, podepsaný schůzí zvolným předsedou, zapisovatelem a ověřovatelem, uložený u mluvčích v sídle spolku. Každý člen spolku může do zápisu v sídle spolku na vyžádání nahlížet.

B. Mluvčí:
Mluvčí SVKM, spolku, (dále mluvčí) jsou kolektivním statutárním a výkonným orgánem spolku, zastupujícím ho vůči třetím osobám. Stanovený počet mluvčích jsou tři. Jeden z mluvčích je pověřen též funkcí pokladníka.
Mluvčí jsou voleni, odpovědni a odvolatelní členskou schůzí. Funkční období je dva roky. Neskončí však dříve, nežli se funkce ujmou nově zvolení mluvčí. Klesne-li počet mluvčích pod stanovené minimum, mohou zbývající mluvčí do nejbližší členské schůze kooptovat potřebný počet z k tomu způsobilých členů spolku.
Mluvčí zodpovídají za nakládání s prostředky spolku.
Mluvčí jsou oprávněni rozhodovat o všech záležitostech spolku, nejsou-li stanovami či rozhodnutím členské schůze vyhrazeny k rozhodnutí členské schůzi.
Mluvčím může být na návrh kteréhokoliv člena SVKM spolku, zvolen jeho kterýkoliv plně svéprávný a bezúhonný člen, a to i opakovaně.
Mluvčí zejména:
– zastupují spolek navenek,
– vykonávají veškerou běžnou činnost spolku, zajišťují rozhodnutí členské schůze, kterou svolávají, připravují její program, organizují průběh, pořízení zápisu a nahlížení do něj,
– vypracovávají a členské schůzi předkládají zprávu o činnosti a čerpání a stavu prostředků spolku za uplynulé období, plán činnosti a rozpočet na další období,
– disponují podpisovým právem za spolek, za který podepisují s dovětkem „mluvčí“
– zajišťují administrativní úkony sdružení, včetně účetní evidence a archivace dokladů o jeho činnosti, vedení sídla a kanceláře spolku, včetně uzavírání smluv k naplnění a zajištění činností spolku.

2. Podepisování za spolek
1. Podepisování za spolek se provádí tak, že k tištěnému nebo napsanému názvu – jménu spolku připojí svůj podpis nejméně jeden mluvčí, s dovětkem mluvčí.
2. Dispozice s prostředky spolku podepisuje zpravidla pokladník.

Článek IV.
Hospodaření spolku
1. Spolek vytváří k financování svých cílů fond sdružení (dále jen fond). Fond je naplňován příspěvky členů ve výši stanovené členskou schůzí, případnými dary a výtěžkem vedlejší činnosti spolku.
2. O zásadách použití prostředků z fondu rozhoduje členská schůze na návrh mluvčích. Má právo kontroly použití fondu- schvaluje zprávu o výsledku hospodaření spolku.
3. Za použití prostředků fondu dle rozhodnutí členské schůze zodpovídají mluvčí.

článek V.
Práva a povinnosti člena
Dnem vzniku členství ve SVKM, spolku, vznikají členu SVKM, spolku (dále jen člen) práva a povinnosti, zejména uvedené ve stanovách spolku.
1. Člen je zejména oprávněn :
– účastnit se všech akcí spolku
– účastnit se členských schůzí, uplatňovat své názory, námitky, návrhy i kritiku k činnosti spolku,
– hlasováním spolurozhodovat o záležitostech spolku,
– volit a být volen do orgánů spolku,
– ve věcech činnosti spolku být spolkem zastupován při prosazování a ochraně svých zájmů, –
– kdykoliv ze spolku vystoupit.
2. Člen je zejména povinen :
– dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí členské schůze spolku,
– zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a cíle spolku, zejména porušování obecně závazných předpisů vztahujících se k jeho činnosti v lokalitě zájmu spolku, jakož i nevhodného či nekulturního chování,
– platit příspěvky ve výši a v čase stanovených členskou schůzí,
3. Z členství ve sdružení nevyplývá bez dalšího nárok na vystavování a prodej na Karlově mostě.

článek VI.
Zánik spolku a jeho změny
1 Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo v případech, uvedených v občanském zákoníku, i bez návrhu.
2. Zanikne-li spolek bez právního nástupce, provede se na základě majetkového stavu majetkové vypořádání.
3. O fúzi či rozdělení spolku může rozhodnout členská schůze za podmínek a postupem, upraveným občanským zákoníkem.

článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Otázky, které nejsou stanovami řešeny výslovně, budou se řídit ustanovením příslušného právního předpisu – zejména občanským zákoníkem č. 89/2012Sb. v platném znění.
2. Stanovy jsou uloženy u registrujícího orgánu, v sídle spolku a u všech mluvčích, kde jsou volně k nahlédnutí.
3. Změny a doplňky stanov jsou platné dnem jejich přijetí členskou schůzí, s účinností pro třetí osoby od vyznačení změny stanov u registrujícího orgánu.

******
V Praze, dne 20. srpna 2019

Roman KOTRČ, Ing. Eva KOPTOVÁ, Ivan HANZAL
mluvčí